Algemene Voorwaarden ‘De Bardelinde’

 1. Begripsomschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Bardelinde: dierenartsenpraktijk gevestigd te Krombeke, Blasiusstraat 65.
 • Klant: De natuurlijke persoon met wie een overeenkomst tot het verrichten van één of meer diensten wordt gesloten.
 • Patiënt: De hond onder behandeling.
 • (Fysio)therapeut: De natuurlijke persoon die de hond onder behandeling neemt.
 1. De Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden inzake verkoop van diensten opgesteld door De Bardelinde

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij De Bardelinde diensten levert aan de klant, ook indien deze diensten niet nader zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Honden hydrotherapie sessies kunnen uitsluitend op afspraak ingepland worden. Voor een afspraak kunt u bellen naar de praktijk of een e-mail sturen.
 • Bij (besmettelijke) ziekte(s) zoals oormijt, kennelhoest, veelvuldig braken, ernstige diarree e.d. dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met De Bardelinde. U kunt pas weer beginnen met de hydrotherapiesessies als u hond weer gezond is verklaard door uw dierenarts.
 • Loopse teven, honden met open wonden of hechtingen kunnen helaas niet worden toegelaten in het zwembad. U dient vooraf contact op te nemen met De Bardelinde.
 • In verband met de veiligheid voor uw hond, vragen wij uw hond minimaal 3 uur van te voren geen eten te geven.
 • De Bardelinde beoogt altijd een zo goed mogelijk herstel van de patiënt te verwerkelijken. Echter staat De Bardelinde niet garant voor een niet-volledig herstel, of eventuele bijwerkingen voortvloeiend uit de sessies.
 1. Aansprakelijkheid
 • De Bardelinde is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die gemaakt worden bij de dierenarts vanwege de doorverwijzing/gezondheidsverklaring of de behandeling. Deze kunnen dan ook niet op De Bardelinde verhaald worden.
 • U bent te allen tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die u en uw patiënt veroorzaken, exclusief schade veroorzaakt wanneer de patiënt is overgedragen aan de therapeute.
 • De fysiotherapeut kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele problemen die opspelen door achtergehouden gezondheidsproblematiek. De klant verklaart dat de tijdens de intake verschafte informatie (verwijzingsformulier, gezondheidsverklaring, etc.) correct en up-to-date is (max. 30 dagen voor het intake gesprek).
 • De fysiotherapeut verklaart professioneel en integer te werk te gaan en in het bezit te zijn van de juiste kennis en diploma’s.
 1. Rechten en plichten Cliënt + privacy beleid
 • De cliënt is verplicht een verwijzing / gezondheidsverklaring van een gecertificeerd dierenarts aan te leveren. De Bardelinde is gerechtigd diensten te weigeren indien deze niet aangeleverd kunnen worden. Dit geldt ook voor gezonde honden.
 • Persoonsgegevens worden middels de gezondheidsverklaring verworven. Hiermee worden: naam, adres, telefoon nr, e-mail en gegevens over de desbetreffende patiënt verzamelt.
 • Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het: versturen van facturen, administratie, het uitwisselen van gegevens met dierenartsen en het contact opnemen met de cliënt. De gegevens worden niet zonder toestemming van de klant aan derde verstrekt en uitsluitend tussen de dierenarts en de therapeut uitgewisseld.
 • De persoonsgegevens kunnen ten alle tijden worden ingezien en worden gewijzigd door de klant. Deze zijn op te vragen via de contact gegevens van De Bardelinde: info@debardelinde.beof 0476810467.
 • Bij verhindering dient u de sessie minimaal 48 uur van te voren te annuleren of te verzetten. Anders worden de volledige kosten van de desbetreffende afspraak in rekening gebracht.
 • Gemiste sessies kunnen alleen worden ingehaald mits deze minimaal 48 uur van tevoren zijn geannuleerd of verzet en alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeute.
 1. Prijzen en betaling
  • Alle prijzen zijn in euro en inclusief btw.
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden aan de door De Bardelinde opgegeven bankrekening.
  • De Bardelinde brengt de door de klant verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betaling zal plaatsvinden op de door De Bardelinde aangegeven bankrekening en op de door De Bardelinde aangegeven wijze. Er zal een betalingstermijn gelden zoals vermeld op de factuur. Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal betaling dienen te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum.
  • Indien de klant niet tijdig heeft betaald, zal De Bardelinde een herinnering sturen met een nadere redelijke termijn van betaling van 10 dagen. Is ook binnen deze nadere termijn niet betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over het openstaande bedrag boete verschuldigd met een startboete van €50,- en oplopend elke 10 dagen.
  • De Bardelinde heeft het recht om de behandeling te stoppen/annuleren als betaling door de cliënt geweigerd wordt. Of wanneer de therapeut het onveilig acht voor zichzelf of voor de patiënt.
  • Betalingen kunnen uitsluitend contant worden volstrekt.
  • Restitutie van het behandelgeld bij tussentijdse beëindiging van een sessiekaart is niet mogelijk. Tenzij anders is afgesproken met de fysiotherapeute en dit schriftelijk is vast gesteld.
  • Bij lichte verontreiniging van het zwembad door (vaste) ontlasting of bijv. plas worden er kosten in rekening gebracht. Dit in verband met de toevoeging van extra schoonmaken van het zwembad. De kosten bedragen 15 euro, wanneer het zwembad niet dient gesloten te worden.
  • Bij ernstige verontreiniging van het zwembad door braken of diarree worden er extra kosten in rekening gebracht. Dit omdat het zwembad voor langere tijd gesloten zal moeten worden. (Wij vragen u daarom uw hond vooraf uit te laten) Kosten bedragen 40 euro per dag(deel) dat het bad gesloten moet worden en kunnen oplopen naarmate meerdere afspraken afgezegd moeten worden.